امیر دریادار سیاری در افتتاحیه بیست و یکمین همایش و نمایشگاه صنایع دریایی جزیره قشم

امیر دریادار سیاری در افتتاحیه بیست و یکمین همایش و نمایشگاه صنایع دریایی جزیره قشم