مصطفی زمانی مدیرکل حمل و نقل مجمع تشخیص مصلحت نظام در میزگرد توسعه و پیشرفت دریایی در بیست و یکمین همایش صنایع دریایی

مصطفی زمانی مدیرکل حمل و نقل مجمع تشخیص مصلحت نظام در میزگرد توسعه و پیشرفت دریایی در بیست و یکمین همایش صنایع دریایی