مصطفی زمانیان مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری در میزگرد توسعه و پیشرفت صنایع دریایی ایران در بیست و یکمین همایش صنایع دریایی