امیر دریادار رستگاری در میزگرد پیشرفت و توسعه صنایع دریایی ایران در بیست و یکمین همایش صنایع دریایی

امیر دریادار رستگاری در میزگرد پیشرفت و توسعه صنایع دریایی ایران در بیست و یکمین همایش صنایع دریایی