حضور سردار سرتیپ پاسدار تقی زاده جانشین محترم وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بیست و یکمین نمایشگاه صنایع دریایی

حضور سردار سرتیپ پاسدار تقی زاده جانشین محترم وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بیست و یکمین نمایشگاه صنایع دریایی