حسین ابراهیم زاد فاضل رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران در بیست و یکمین همایش صنایع دریایی

حسین ابراهیم زاد فاضل رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران در بیست و یکمین همایش صنایع دریایی