برگزاری دومین جلسه هماهنگی بیست و یکمین همایش و نمایشگاه صنایع دریایی

برگزاری دومین جلسه هماهنگی بیست و یکمین همایش و نمایشگاه صنایع دریایی

برگزاری دومین جلسه هماهنگی بیست و یکمین همایش و نمایشگاه صنایع دریایی