نامۀ یکی از اعضای هیأت مدیرۀ سابق به دبیر وقت کمیسیون انجمن های علمی جناب آقای دکتر لیاقت

نامۀ یکی از اعضای هیأت مدیرۀ سابق به دبیر وقت کمیسیون انجمن های علمی جناب آقای دکتر لیاقت مبنی بر صحت انتخابات و نظر مساعد اکثریت اعضای هیأت مدیرۀ قبل نسبت به انتقال هیأت مدیره

نامۀ یکی از اعضای هیأت مدیرۀ سابق به دبیر وقت کمیسیون انجمن های علمی جناب آقای دکتر لیاقت مبنی بر صحت انتخابات و نظر مساعد اکثریت اعضای هیأت مدیرۀ قبل نسبت به انتقال هیأت مدیره

نامۀ یکی از اعضای هیأت مدیرۀ سابق به دبیر وقت کمیسیون انجمن های علمی جناب آقای دکتر لیاقت مبنی بر صحت انتخابات و نظر مساعد اکثریت اعضای هیأت مدیرۀ قبل نسبت به انتقال هیأت مدیره