نامۀ معاون پژوهشی وزارت علوم به ادارۀ ثبت شرکتها مبنی بر لزوم ثبت تغییرات مجمع عمومی

6) نامۀ معاون پژوهشی وزارت علوم به ادارۀ ثبت شرکتها مبنی بر لزوم ثبت تغییرات مجمع عمومی 26/05/95

۶) نامۀ معاون پژوهشی وزارت علوم به ادارۀ ثبت شرکتها مبنی بر لزوم ثبت تغییرات مجمع عمومی ۲۶/۰۵/۹۵