نامۀ بازرس هیئت مدیرۀ قبل (جناب آقای دکتر زراعتگر) مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت هیئت مدیره قبل به اعضای انجمن مهندسی دریایی ایران

نامۀ بازرس هیئت مدیرۀ قبل (جناب آقای دکتر زراعتگر) مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت هیئت مدیره قبل به اعضای انجمن مهندسی دریایی ایران

نامۀ بازرس هیئت مدیرۀ قبل (جناب آقای دکتر زراعتگر) مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت هیئت مدیره قبل به اعضای انجمن مهندسی دریایی ایران(۲)

نامۀ بازرس هیئت مدیرۀ قبل (جناب آقای دکتر زراعتگر) مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت هیئت مدیره قبل به اعضای انجمن مهندسی دریایی ایران