نامه دکتر لیاقت دبیر کمسیون انجمن های علمی خطاب به محمد سعید سیف

1) نامۀ جناب آقای دکتر لیاقت (دبیر وقت کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری) خطاب به جناب آقای دکتر سیف مبنی بر تأیید هیأت مدیره جدید

۱) نامۀ جناب آقای دکتر لیاقت (دبیر وقت کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری) خطاب به جناب آقای دکتر سیف مبنی بر تأیید هیأت مدیره جدید

۱) نامۀ جناب آقای دکتر لیاقت (دبیر وقت کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری) خطاب به جناب آقای دکتر سیف مبنی بر تأیید هیأت مدیره جدید