رای شعبه پنجم دادیاری دادسرای ناحیه ۳۱ (جرایم رایانه‌ای و فن‌آوری اطلاعات) دادگستری کل تهران

رای شعبه پنجم دادیاری دادسرای ناحیه 31 (جرایم رایانه‌ای و فن‌آوری اطلاعات) دادگستری کل تهران مبنی بر استفاده لوگو و نام انجمن مهندسی دریایی ایران

رای شعبه پنجم دادیاری دادسرای ناحیه ۳۱ (جرایم رایانه‌ای و فن‌آوری اطلاعات) دادگستری کل تهران مبنی بر استفاده لوگو و نام انجمن مهندسی دریایی ایران

رای شعبه پنجم دادیاری دادسرای ناحیه ۳۱ (جرایم رایانه‌ای و فن‌آوری اطلاعات) دادگستری کل تهران مبنی بر استفاده لوگو و نام انجمن مهندسی دریایی ایران