رأی دیوان عدالت به نفع وزارت علوم و اعضای هیأت مدیره جدید انجمن مهندسی دریایی ایران

رأی دیوان عدالت به نفع وزارت علوم و اعضای هیأت مدیره جدید انجمن مهندسی دریایی ایران (پیرو شکایت محمد سعید سیف از وزارت علوم در خصوص تأیید انتخابات، دیوان عدالت اداری نیز انتخابات را تأیید نموده و شکایت آقای محمد سعید سیف را رد کرده است.)

رأی دیوان عدالت به نفع وزارت علوم و اعضای هیأت مدیره جدید انجمن مهندسی دریایی ایران (پیرو شکایت محمد سعید سیف از وزارت علوم در خصوص تأیید انتخابات، دیوان عدالت اداری نیز انتخابات را تأیید نموده و شکایت آقای محمد سعید سیف را رد کرده است.)

رأی دیوان عدالت به نفع وزارت علوم و اعضای هیأت مدیره جدید انجمن مهندسی دریایی ایران (پیرو شکایت محمد سعید سیف از وزارت علوم در خصوص تأیید انتخابات، دیوان عدالت اداری نیز انتخابات را تأیید نموده و شکایت آقای محمد سعید سیف را رد کرده است.)