روند-قابل-قبول-استقرار-دولت-الکترونیک-در-سازمان-بنادر

روند قابل قبول استقرار دولت الکترونیک در سازمان بنادر ساماندهی نهایی نقشه راه هوشمند سازی بنادر تا سال ۱۴۰۰ تصویب ۱۱ پروژه مهم و عملیاتی در نقشه راه هوشمند سازی بنادر