تاریخ بندر بوشهر

کشتی در اسکله تاریخی بندر بوشهر

بوشهر یکی از مهمترین بنادر تجاری خلیج‌فارس محسوب می شود که به لحاظ دریانوردی فراز و فرودهای فراوانی پشت سر گذاشته است اما هیچگاه رونق خود را به کلی از دست نداده و همواره به عنوان کانون اصلی تجارت ایران محسوب می شود.