محمدرضا اله یار

محمدرضا اله یار

محمدرضا اله یار عضو هیئت‌عامل و معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور