مناطق ویژه آزاد تجاری صنعتی اقتصادی جدید کشور ایران

مناطق ویژه آزاد تجاری صنعتی اقتصادی جدید کشور ایران

بر اساس لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی جدید، این مناطق از ۸ منطقه به ۱۵ منطقه افزایش می‌یابند که هریک دارای مزیت‌های تجاری، استراتژیکی، گردشگری و.. ارزشمندی هستند که در اقتصاد محلی، ملی و فراملی نقش ویژه‌ای را ایفا می‌کنند.