بازدید مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی آستراخان روسیه از بندر چابهار

بازدید مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی آستراخان روسیه از بندر چابهار

بازدید مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی آستراخان روسیه از بندر چابهار