شلیک راکت از شناور بدون سرنشین یامهدی در رزمایش پیامبر اعظم ۵

شلیک راکت از شناور بدون سرنشین یامهدی در رزمایش پیامبر اعظم ۵

شلیک راکت از شناور بدون سرنشین یامهدی در رزمایش پیامبر اعظم ۵

شلیک راکت از شناور بدون سرنشین یامهدی در رزمایش پیامبر اعظم ۵