موشک قادر دست بلند نیرو‌های مسلح ایران در خلیج فارس

موشک قادر دست بلند نیرو‌های مسلح ایران در خلیج فارس

موشک‌های کروز یکی از موثرترین سلاح‌ها در میدان‌های نبرد هستند که توانایی ایجاد ضربات سنگین و مهلک در زمین، هوا و دریا را دارند.