انجام عملیات سبک‌سازی سکوی بهره‌برداری نوروز یک در منطقه بهرگان

انجام عملیات سبک‌سازی سکوی بهره‌برداری نوروز یک در منطقه بهرگان

به منظور ایمن‌سازی، جلوگیری از آسیب دیدن پایه‌ها و فرسایش محیطی تجهیزات سکوی نوروز یک در منطقه عملیاتی بهرگان، عملیات سبک‌سازی این سکو با موفقیت به پایان رسید.