بندر-شهید-باهنر-کانون-سفرهای-دریایی-ایرانیان-به-جنوب-خلیج-فارس-جهش-۱۶۵-درصدی-سفرهای-بین-المللی-با-ترابری-۱۲۰۰۰نفر

بندر شهید باهنر کانون سفرهای دریایی ایرانیان به جنوب خلیج فارس جهش Û±Û¶Ûµ درصدی سفرهای بین المللی با ترابری ۱۲۰۰۰نفرÄ>©qU