پوسته‌های کلسیتی میکروپلانکتون‌ها دریایی

پوسته‌های کلسیتی میکروپلانکتون‌ها دریایی

پوسته‌های کلسیتی میکروپلانکتون‌ها از صفحات درهم‌فرورفته‌ی کوچکی تشکیل شده است. گونه‌هایی که از برخورد سیارک جان سالم به در بردند، نسبت‌به گونه های جدیدی که به‌جای گونه‌های منقرض‌شده پدید آمدند، بسیار بزرگ‌تر بودند