سید پرویز محبی نوذر سرپرست معاونت صید و ماهیگیری سازمان شیلات ایران

سید پرویز محبی نوذر سرپرست معاونت صید و ماهیگیری سازمان شیلات ایران

سید پرویز محبی نوذر سرپرست معاونت صید و ماهیگیری سازمان شیلات ایران