پایان اولین سفر دریایی بارج ۵۰۰۰ تنی «آروشا» با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه صنایع دریایی

پایان اولین سفر دریایی بارج 5000 تنی «آروشا» با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه صنایع دریایی