دبیرکل «آیمو» در مراسم روز جهانی دریانوردی در کلمبیا

دبیرکل «آیمو» در مراسم روز جهانی دریانوردی در کلمبیا

دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی با اشاره به شعار این سازمان در سال ۲۰۱۹ مبنی بر «توانمندسازی زنان در جامعه دریایی» تاکید کرد: سازمان ( IMO) به عنوان بخشی از خانواده سازمان ملل متحد از برنامه اهداف توسعه پایدار همچون توانمندسازی همه زنان و دختران در مشاغل دریایی پشتیبانی می کند.