قاسم احمدی لاشکی رئیس فراکسیون دریایی مجلس

قاسم احمدی لاشکی رئیس فراکسیون دریایی مجلس

توسعه حمل نقل دریایی در شرایط موجود کشور اهمیت بسزایی دارد ایران نیازمند اقتصاد دریا محور است توقیف نفتکش انگلیسی در نقض قوانین بین المللی دریانوردی شجاعانه بود

قاسم احمدی لاشکی رئیس فراکسیون دریایی مجلس