انعقاد تفاهم‌نامه همکاری چهارجانبه برای ثبت قایق‌های صیادی و تفریحی

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری چهارجانبه برای ثبت قایق‌های صیادی و تفریحی

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری چهارجانبه برای ثبت قایق‌های صیادی و تفریحی