مناطق آزاد عمان چگونه سرمایه‌گذار خارجی جذب می‌کنند؟

مناطق آزاد عمان چگونه سرمایه‌گذار خارجی جذب می‌کنند؟

عمان چهار منطقه آزاد و ویژه اقتصادی به نام های صحار، صلاله، دقم و مزیونه دارد. یکی از خصوصیات مورد توجه کارشناسان و بازرگانان در این مناطق استقبال آنها از سرمایه گذاران خارجی است که عمان برای رسیدن به توسعه با عنوان “عمان۲۰۴۰” آن را دنبال می کند.