ساخت کشتی تفریحی هیدروژنی سازگار با محیط زیست دریایی توسط شرکت هلندی

ساخت کشتی تفریحی هیدروژنی سازگار با محیط زیست دریایی توسط شرکت هلندی

یک شرکت هلندی از تولید مدل مفهومی یک کشتی لوکس با سوخت هیدروژنی خبر داده است که سازگاری زیادی با محیط زیست دارد.